Vergoedingen/ prijspeil 2024

VERGOEDINGEN

De vergoeding door zorgverzekeraars

Rots en Watertraining valt onder de preventieve gezondheidszorg en wordt daardoor steeds vaker bij een aantal Zorgverzekeraars geheel òf gedeeltelijk vergoed.
De vergoedingen zijn afhankelijk van welk pakket u hebt afgesloten

(Bijv. Zorg en Zekerheid – Standaard, Top, Totaal, enz.) soms 75 %-max € 320,00 of hoger.
Het is zeker zinvol om vooraf bij uw zorgverzekeraar de zorgvergoeding te checken.
De Rots en Water training valt mogelijk onder “Overige Psychologische zorg” (tweedelijns zorg, een vergoeding waar ook de Kanjertraining onder valt).

Aanvraag bij “Stichtingjeugdfonds sport en cultuur”

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen wordt beter. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen! voor meer info:

www.jeugdfondssportencultuur.nl

Aanvraag bij “Vecht voor jeugd”

De stichting Vecht voor Jeugd helpt kinderen en jongeren die door omstandigheden in de problemen zijn gekomen met financiële en/of materiële steun op cultureel, educatief of sportief gebied. Jongeren tot en met 17 jaar die wonen in de gemeente Hardenberg verdienen een kans om zich persoonlijk te ontwikkelen.

Een zogenaamde ‘intermediair doet een aanvraag voor ondersteuning van een kind/jongere. Intermediairs zijn medewerkers van (basis-) scholen, maatschappelijk werkers, huisartsen, etc., die contacten hebben met kinderen/jongeren en vanuit hun professie signaleren welke kinderen extra steun nodig hebben.

www.vechtvoorjeugd.nl

Voor ouders die een PGB willen aanvragen.

U kunt bij uw gemeente – veelal de Samen Doen teams genoemd – een zorgvraag neerleggen.

 De gemeente draagt nl. zorg voor de uitvoering v.d. Jeugdwet. Doelen hierbij zijn:

  • Het versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving;
  • het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale omgeving;
  • preventie en vroeg signalering;
  • het tijdig bieden van de juiste hulp op maat;
  • effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.

De gemeente gaat dus met u in gesprek en bespreekt  de zorgen rondom uw kind en gezinssituatie.

Als  u aan bepaalde criteria voldoet en de indicatie voor extra zorg toegekend wordt kan mijn Rots en Water training, zowel groepstrainingen als een individueel traject, uit dit budget betaald worden.

De SVB – Sociale Verzekeringsbank beheert de betalingen.

Zie voor specifieke informatie Persoonsgebonden budget (PGB) home | Persoonsgebonden budget | SVB

belastingaangifte

U kunt de gemaakte kosten mogelijk opgeven als “uitgaven voor specifieke zorgkosten” (ziektekosten) bij uw jaarlijkse belastingaangifte, voor meer info:

www.belastingdienst.nl